Завршетак реализације пројекта „Национални стадион“

Пројекат за чишћење од експлозивних остатака рата на локацији за изградњу линијске инфраструктуре у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима, налази се на територији градске општине Сурчин, Београд.

Пројекат, као и Измене и допуне пројекта, израђени су од стране Центра за разминирање према захтеву Грађевинске дирекције Србије, ради спровођења активности чишћења од ЕОР, на површини која је предвиђена за изградњу линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона.

Извођач радова је компанија „Millennium Team“, Београд.

Дана 11.04.2024. године, представници Центра за разминирање обавили су завршну контролу квалитета према фази IV, применом методе „bore hole“.

Након завршне контроле квалитета, Центар за разминирање је издао уверење да је површина обухваћена овим пројектом безбедна за даљу употребу и као таква, предата наручиоцу Пројекта Грађевинској дирекцији Србије.

Чишћењем ове локације, створени су непходни услови за безбедну изградњу новог Националног фудбалског стадиона и пратећих инфраструктурних објеката који ће допринети економском развоју, промоцији и јачању угледа Републике Србије.

You may also like...