Прописи

СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЦЕНТАР

 1. Конвенција о забрани употребе, складиштења, производње и промета противпешадијских мина и о њиховом уништавању (“Отавска конвенција”);
 2. Конвенција о неким врстама конвенционалног наоружања („CCW“) и њени протоколи – Протокол II и измењени Протокол II (мине, мине изненађења и друге направе) и Протокол V (експлозивни остаци рата);
 3. Дунавска конвенција;
 4. Закон о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др.закон и 62/17);
 5. Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10-исправка и 99/14, 47/18 и 30/18 – др.закон);
 6. Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18);
 7. Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр.62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07, 99/14 и 95/18);
 8. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19 и 72/19) са подзаконским актима који су од значаја за његову примену као и годишњи Закон о буџету;
 9. Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17 и 95/18 – аутентично мишљење);
 10. Закон о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12-УС, 7/14-УС, 44/14 и 30/18 – др.закон);
 11. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 12. Закон о општем управном поступку ((„Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично мишљење);
 13. Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18 и 38/19);
 14. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, бр. 36/10);
 15. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 – одлука УС и 95/18);
 16. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
 17. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 87/18);
 18. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично мишљење и 8/15 – одлука УС);
 19. Закон о тајности података („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 20. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др.закон);
 21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, бр. 30/10);
 22. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, бр. 87/18);
 23. Закон о закључивању и извршавању међународних уговора (“Службени гласник РС”, бр.32/13);
 24. Уредба о заштити од неексплодираних убојних средстава (“Службени гласник РС”, број 70/13);
 25. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92, 45/16 и 98/16);
 26. Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 40/10 и 42/17);
 27. Уредба о евиденцији непокретности јавној својини („Службени гласник РС“, број 70/14, 19/15, 83/15 и 13/17);
 28. Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/09);
 29. Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, бр. 23/06, 81/07, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19);
 30. Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 117/05, 109/09, 95/10, 117/12, 84/14, 132/14, 28/15, 102/15, 113/15, 16/18, 2/19, 26/19 и 42/19);
 31. Уредба о припреми кадровског плана у државним органима („Службени гласник РС“, број 8/06);
 32. Уредба о вредновању радне успешности државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 2/19 и 69/19);
 33. Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа („Службени гласник РС“, број 8/06);
 34. Уредба о начину коришћења службених возила (“Службени гласник РС”, бр. 49/14 и 15/15);
 35. Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника (“Службени гласник РС”, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 84/15)
 36. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (“Службени гласник РС”, бр. 14/09, 95/10 и 98/18);
 37. Правилник о начину и роковима вршења пописа имовине и обавеза корисника буџетских средстава Републике Србије и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 33/15 и 101/18);
 38. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС“, бр. 53/97);
 39. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и околини (“Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06, 30/10 и 102/15);
 40. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (“Службени гласник РС”, бр. 94/06, 108/06, 114/14 и 102/15);
 41. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (“Службени гласник РС”, бр. 62/07 и 102/15);
 42. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радном месту са повећаним ризиком (“Службени гласник РС”, бр. 120/07, 93/08 и 53/17);
 43. Правилник о садржају и начину издавања обрасца Извештаја о повреди на раду и професионалном обољењу (“Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06, 4/16, 106/18 и 14/19);
 44. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државнх органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 61/17, 82/17, 92/17, 111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18, 102/18, 30/19, 42/19 и 59/19);
 45. Одлука о службеним путовањима у иностранство („Службени гласник РС“, бр. 21/95, 22/95, 24/01,73/04);
 46. Посебан колективни уговор за државне органе (“Службени гласник РС”, бр. 38/19) и
 47. Међународни стандарди за хуманитарно разминирање.