СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

Правилником о Унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Центру за разминирање, број: 110-00-2/20/2023-01 од 08. августа 2023. године, на који је Влада Републике Србије дала сагласност Закључком 05 број:110-7254/2023 од 25. августа 2023. године, одређено је унутрашње уређење и систематизација радних места у Центру за разминирање. За обављање послова из делокруга Центра овим правилником је систематизовано дванаест радних места са дванаест државних службеника и то:

Државне службенике на положају:
– Прва група положаја (један државни службеник);
– Четврта група положаја (два државна службеника)

Извршилачка радна места државних службеника:
– Једно радна места у звању виши саветник (један државни службеник);
– Два радна места у звању самостални саветник (два државна службеника);
– Четири радна места у звању саветник (четири државна службеника);
– Два радна места у звању референт (два државна службеника).

1. Директор

Руководи и планира рад Центра; пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Центру; обавља послове европских интеграција; остварује међународну сарадњу из делокруга Центра; организује законито и ефикасно обављање послова разминирања у складу са прописима и међународним стандардима; обезбеђује јавност у раду и доступност информацијама од јавног значаја; обавља и друге послове у складу са Законом.

2. Помоћник директора
– Положај у четвртој групи –

Руководи радом Сектора и координира, планира и усмерава његов рад; пружа стручна упустства запосленима у Сектору, врши надзор над њиховим радом и обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; сарађује са надлежним министарствима и другим органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада; учествује у процесима стручног усавршавања државних службеника у Сектору; обавља и друге послове по налогу директора Центра.

3. Радно место за послове надзора и усклађивање разминирања
-Виши саветник –

Припрема предлоге и процедуре за обављање стручних послова у области хуманитарног разминирања и усклађивања разминирања у Републици Србији; припрема стручне основе у поступку припреме прописа из области хуманитарног разминирања и сарађује са члановима радних група за израду нацрта закона и других прописа; припрема и израђује пројекте и пројектне задатке за хуманитарно разминирање и планира, организује и усклађује послове у вези са извиђањем, хуманитарним разминирањем и контролом квалитета разминирања; врши контролу и надзор планова извођача за обављање разминирања на површинама које су предмет планова извођача и израђује мишљења из делокруга Центра; врши проверу документације предузећа и организација за обављање послова хуманитарног разминирања и предлаже издавање или неиздавање одобрења; израђује стандардне оперативне процедуре за Информациони систем за противминску делатност (IMSMA Core), организује вођење и коришћења базе података у систему које се тичу евиденција о локацијама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства и о локацијама које су разминиране у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање; прати примену међународних уговора и међународних стандарда у области разминирања и предлаже мере за унапређење у овој области; припрема програме обука за упозоравање становништва о опасностима од експлозивних остатака рата, као и програме обука нивоа ЕОД 1, 2, 3 и 3 плус, према Међународним стандардима за противминску делатност; израђује предлоге и процедуре за обављање обука и организује обуке и сесије за стручно усавршавање; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

4. Радно место за кадровске и правне послове
– самостални саветник –

Израђује појединачне правне актe који се односе на остваривање права, обавеза и одговорности државних службеника из области радних односа; пружа стручну помоћ у поступку вредновања радне успешности државних службеника и израђује извештаје о анализи циклуса вредновања радне успешности; анализира кадровске потребе, израђује нацрт кадровског плана и предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Центру; прати спровођење донетог Кадровског плана и обавља послове аналитичара радних места; прати развој каријере државних службеника и припрема одговарајуће програме стручног усавршавања; припрема и ажурира информатор о раду, поступа по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштити података о личности и израђује извештаје у складу са законом који регулише ову област; учествује у припреми и обавља стручне послове за потребе спровођења конкурсног поступка, координира рад комисија и израђује акта у конкурсном поступку; предлаже доношење акта о процени ризика на раду, прати остваривање предвиђених ризика у вези са безбедношћу на раду и предлаже мере за њихово отклањање; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе, ради пружања савета и прикупљања или размене битних информација; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

5. Радно место за извиђање, израду пројеката и контролу квалитета
– саветник –

Учествује у припреми и изради аката који се тичу извиђања, израде пројеката и контроле квалитета радова разминирања; врши извиђање површина за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима и прикупља податке; учествује у одређивању граница површина за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима; врши контролу квалитета радова општег и техничког извиђања и радова разминирања; врши пријем, разврставање, евиденцију и архивирање аката у предметима разминирања, и учествује и припреми стручног усавршавања и обука које се организују; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

6. Радно место за одржавање и администрирање у Информационом систему за противминску делатност и контролу квалитета- саветник –

Припрема и израђује стандардне оперативне процедуре за Информациони систем за противминску делатност (IMSMA Core); прати и анализира резултате употребе Информационог система за противминску делатност (IMSMA Core); одржава, администрира и креира Информациони систем за противминску делатност (IMSMA Core); одређује границе површина за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима; врши контролу квалитета радова општег и техничког извиђања и радова разминирања; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

7. Радно место за административне послове
– референт –

Врши пријем, преглед, евиденцију и разврставање поште и предмета и евидентирање отпремљене поште; врши пријем странака и припрема организацију састанака по налогу руководиоца; учествује у ажурирању података о пројектима које припрема Центар; води кадровску евиденцију и евиденцију о одсуствовању са рада запослених у Центру; припрема налоге за службена путовања запослених у земљи; учествује у протоколарним пословима; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

8. Помоћник директора
– Положај у четвртој групи

Руководи радом Сектора и координира, планира и усмерава његов рад; пружа стручна упустства запосленима у Сектору, врши надзор над њиховим радом и обавља најсложеније послове из делокруга Сектора; сарађује са надлежним министарствима и другим органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области рада; учествује у процесима стручног усавршавања државних службеника у Сектору; обавља и друге послове по налогу директора Центра.

9. Радно место за планирањe, међународну сарадњу и европске интеграције
– самостални саветник –

Припрема предлоге мера и активности у циљу унапређења међународне сарадње; сарађује са Установом за јачање безбедности људи, представницима земаља донатора, Женевским међународним центром за хуманитарно разминирање, представницима дипломатских и конзуларних представништава у Републици Србији, невладиним организацијама и другим субјектима који се баве пословима у вези са обезбеђењем средстава за хуманитарно разминирање; прати и анализира спровођење обавеза које проистичу из придруживања и процеса приступања ЕУ и пружа стручна упутства за праћење спровођења обавеза преузетих Споразумом о стабилизацији и придруживању из надлежности органа; учествује у раду међународних тендерских комисија за избор извођача радова за хуманитарно разминирање у Србији који се финансирају из међународних донација; припрема план и програма рада Центра и извештаја о раду Центра; врши обраду података у електронском облику по стандардима Географског информационог система (GIS) о површинама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства, као и о минираним и разминираним површинама; врши превођење материјала са енглеског на српски и са српског на енглески; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

10. Радно место за финансијско – материјалне послове
– саветник –

Припрема документацију и учествује у припреми предлога финансијског плана за израду нацрта закона о буџету; проверава исправност прописаних образаца, обрађује податке за обрачун плата и других накнада запослених и врши контролу података за исплату плата запослених; усаглашава и врши сравњивање књиговодственог стања главне књиге Трезора са помоћним књигама и евиденцијама; израђује извештаје о извршењу буџета на периодичном и годишњем нивоу; припрема документацију за израду предлога приоритетних области финансирања; учествује у спровођењу поступака јавних набавки и води евиденцију о реализацији закључених уговора о додељеним јавним набавкама; учествује у обављању послова система финансијског управљања и контроле; припрема податке и учествује у изради завршног рачуна; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

11. Радно место за сарадњу са медијима и подршку пословима међународне сарадње
– саветник-

Припрема саопштења за јавност, најављује активности, припрема интрвјуе и јавне наступе представника органа; организује кампање, медијске и друге промотивне догађаје и израђује промотивне материјале; учествује у изради предлога сарадње са Установом за јачање безбедности људи, представницима земаља донатора, Женевским међународним центром за хуманитарно разминирање и другим субјектима који се бави пословима у вези са обезбеђењем средстава за хуманитарно разминирање; припрема податке, уређује садржај и редовно ажурира информације на интернет презентацији и на друштвеним мрежама органа; сарађује са представницима медија; сарађује са ужим унутрашњим јединицама, органима, организацијама и институцијама јавне управе, ради пружања савета и прикупљања или размене битних података; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

12. Радно место за књиговодствене послове и обраду финансијске документације
– референт –

Припрема документацију за исплату плата, накнаде за превоз запослених на посао и са посла, обрачунава дневнице и остале трошкове за службена путовања запослених; врши пријем, евидентирање и проверу исправности финансијске документације; попуњава прописане обрасце и доставља их надлежним органима у прописаним роковима; евидентира све промене у пословним књигама и помоћним евиденцијама, контролише и води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са подацима из главне књиге Трезора и израђује књиговодствене извештаје; припрема захтеве за примену квота и апропријација, стара се да захтеви за пренос средстава буду у складу са одобреним квотама; обрађује, контира и књижи књиговодствене исправе; учествује у изради годишњих финансијских планова и предлога буџета Центра; обавља и друге послове по налогу директора.