СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЦЕНТАР

 1. Конвенција о забрани употребе, складиштења, производње и промета противпешадијских мина и о њиховом уништавању (“Отавска конвенција”);
 2. Конвенција о неким врстама конвенционалног наоружања („CCW“) и њени протоколи - Протокол II и измењени Протокол II (мине, мине изненађења и друге направе) и Протокол V (експлозивни остаци рата);
 3. Дунавска конвенција;
 4. Закон о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15 и 54/15);
 5. Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10-исправка и 99/14);
 6. Закон о државним службеницима и намештеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14);
 7. Закон о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 63/06-исправка, 115/06-исправка, 101/07 и 99/14);
 8. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09 и 73/10) са подзаконским актима који су од значаја за његову примену као и годишњи Закон о буџету;
 9. Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05) и Закон о изменама и допунама закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 75/14);
 10. Закон о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12-УС, 7/14-УС и 44/14);
 11. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15);
 12. Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/011);
 13. Закон о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 51/03-исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-др. закон,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15);
 14. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“, бр. 36/10);
 15. Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији („Службени гласник РС“, бр. 68/15);
 16. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
 17. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр. 97/08 и 104/09);
 18. Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција („Службени гласник РС“, бр. 43/04);
 19. Закон о тајности података („Службени гласник РС“, бр. 104/09);
 20. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15);
 21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, бр. 30/10);
 22. Закон о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, бр. 111/09);
 23. Закон о закључивању и извршавању међународних уговора (“Службени гласник РС”, бр. 32/13);
 24. Уредба о заштити од неексплодираних убојних средстава (“Службени гласник РС”, број 70/13);
 25. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/92);
 26. Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 40/10);
 27. Уредба о евиденцији и попису непокретности и других средстава у државној својини („Службени гласник РС“, број 27/96);
 28. Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 3/06, 38/07, 41/07, 109/09);
 29. Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС“, бр. 23/06, 81/07, 69/08);
 30. Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 117/05 и 109/09);
 31. Уредба о припреми кадровског плана у државним органима („Службени гласник РС“, број 8/06);
 32. Уредба о оцењивању државних службеника („Службени гласник РС“, бр. 11/06 и 109/09);
 33. Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа („Службени гласник РС“, број 8/06);
 34. Уредба о начину коришћења службених возила (“Службени гласник РС”, бр. 49/14);
 35. Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима (“Службени гласник РС”, бр. 14/09);
 36. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, број 106/06);
 37. Правилник о стручним оспособљеностима, знањима и вештинама које се проверавају у изборном поступку, начину њихове провере и мерилима за избор на радна места („Службени гласник РС“, бр. 64/06, 81/06, 43/09,35/10);
 38. Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени гласник РС“, бр. 53/97 и 14/09 – др. уредба);
 39. Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и околини (“Службени гласник РС”, бр. 72/06, 84/06 и 30/10);
 40. Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине (“Службени гласник РС”, бр. 94/06 и 108/06);
 41. Правилник о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду (“Службени гласник РС”, бр. 62/07);
 42. Правилник о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радном месту са повећаним ризиком (“Службени гласник РС”, бр. 120/07 и 93/08);
 43. Правилник о садржају и начину издавања обрасца Извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (“Службени гласник РС”, бр. 72/06 и 84/06);
 44. Одлука о максималном броју запослених у органима државне управе, јавним агенцијама и организацијама за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, број 109/09);
 45. Одлука о службеним путовањима у иностранство („Службени гласник РС“, бр. 21/95, 22/95, 24/01,73/04);
 46. Посебан колективни уговор за државне органе (“Службени гласник РС”, бр. 25/15) и
 47. Међународни стандарди за хуманитарно разминирање.