Насловна » Организациона шема

Организациона шема

Графички приказ организационе структуре Центра за разминирање:

Центар за Разминирање - Организациона шема

Правилникoм о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Центру за разминирање, број 110-00-1/2016-01 од 08. фебруара 2016. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број:110-3451/2016-01 од 31.марта 2016.године,одређено је унутрашње уређење и систематизација радних места у Центру за разминирање. За обављање послова из делокруга Центра овим правилником је систематизовано осам радних места са осам државних службеника и то:

Државни службеници на положају:

- Прва група положаја (један државни службеник);

Извршилачка радна места државних службеника:

- Једно радно место у звању виши саветник (један државни службеник);

- Два радна места у звању самостални саветник (два државна службеника);

- Три радна места у звању саветник (три државна службеника);

- Једно радно место у звању референт (један државни службеник).