Насловна » Организациона шема

Организациона шема

Графички приказ организационе структуре Центра за разминирање:

Центар за Разминирање - Организациона шема

Правилникoм о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Центру за разминирање, број 110-00-1/2016-01 од 08. фебруара 2016. године, на који је Влада дала сагласност Закључком 05 број:110-3451/2016-01 од 31.марта 2016.године,одређено је унутрашње уређење и систематизација радних места у Центру за разминирање. За обављање послова из делокруга Центра овим правилником је систематизовано осам радних места са осам државних службеника и то:

Државни службеници на положају:

- Прва група положаја (један државни службеник);

Извршилачка радна места државних службеника:

- Једно радно место у звању виши саветник (један државни службеник);

- Два радна места у звању самостални саветник (два државна службеника);

- Три радна места у звању саветник (три државна службеника);

- Једно радно место у звању референт (један државни службеник).

1. В.д. директора

Јовица Симоновић, контакт телефон: 011/3045-280, email: czrs@czrs.gov.rs

Руководи и планира рад Центра; пружа стручна упутства; координира и надзире рад државних службеника у Центру; обавља послове европских интеграција; остварује међународну сарадњу из делокруга Центра; обезбеђује јавност у раду и доступност информацијама од јавног значаја; обавља и друге послове у складу са Законом.

2. Радно место за послове надзора и усклађивање разминирања – виши саветник

Дефинише ставове и предлоге одлука о стручним питањима из делокруга Центра за разминирање; припрема предлоге и процедуре за обављање стручних послова у области хуманитарног разминирања и усклађивања разминирања у Републици Србији; припрема стручне основе у поступку припрема прописа из области хуманитарног разминирања и сарађује са члановима радних група за израду нацрта закона и других прописа; координира и израђује пројектне задатке за разминирање; врши контролу и надзор планова извођача за обављање разминирања на површинама које су предмет планова извођача и израђује мишљење из делокруга Центра за разминирање; врши проверу документације предузећа и организација за обављање послова хуманитарног разминирања и предлаже издавање или неиздавање одобрења: организује вођење и коришћење базе података и евиденција о локацијама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства и о локацијама које су разминиране у складу са Међународним стандардима за хуманитарно разминирање и планира, организује и усклађује послове у вези са извиђањем, хуманитарним разминирањем и контролом квалитета разминирања; прати примену међународних уговора и стандарда у области разминирања и предлаже мере за унапређење у овој области; обавља и друге послове по налогу директора.

3. Радно место за израду пројеката – самостални саветник

Припрема предлоге и учествује у дефинисању ставова у вези са израдом пројеката и пројектне документације; врши послове аналитике, обраде, прикупљања података за потребе израде пројеката и пројектних задатака; припрема и израђује пројекте и пројектне задатке за хуманитарно разминирање; врши обилазак локација и површина за које се израђује пројекат; учествује у надзору и контроли приликом реализације пројеката; предлаже мере за унапређење послова разминирања површина загађених касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима; учествује у ажурирању података у бази документације о површинама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе – ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства, као и о минираним и разминираним површинама; обавља и друге послове по налогу директора.

4. Радно место за контролу квалитета разминирања – самостални саветник

Припрема предлоге и учествује у дефинисању ставова у вези са контролом квалитета разминирања; уводи извођача радова за хуманитарно разминирање у посао на пројектом одређеној локацији; прати реализацију, анализира и врши контролу квалитета разминирања током реализације пројеката и послова хуманитарног разминирања; израђује извештаје и анализе о обављеној контроли квалитета разминирања; предлаже мере за унапређење контроле квалитета разминирања; учествује у изради пројеката и пројектних задатака за хуманитарно разминирање; учествује у ажурирању података у бази документације о површинама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе – ракете, мине и друга неексплодурана убојита средства, као и о минираним и разминираним површинама; обавља и друге послове по налогу директора.

5. Радно место за планирање и међународну сарадњу – саветник

Припрема материјале за међународне и регионалне састанке; сарађује са Међународном фондацијом за разминирање и помоћ жртвама мина, представницима земаља донатора, Центром за разминирање УН из Женеве, представницима дипломатских и конзуларних представништава у Републици Србији, невладиним организацијама и другим субјектима који се баве пословима у вези са обезбеђењем средстава за хуманитарно разминирање; учествује у раду међународних тендерских комисија за избор извођача радова за хуманитарно разминирање у Србији која се финансирају из међународних донација; врши израду плана и програма рада Центра и извештаја о раду Центра; врши обраду података у електронском облику по стандардима Географског информационог система (GIS) о површинама на којима се налази или се сумња да се на њима налази касетна муниција, авионске бомбе-ракете, мине и друга неексплодирана убојита средства, као и о минираним и разминираним површинама; израђује извештаје, анализе и информације; врши превођење материјала са енглеског на српски и са српског на енглески језик; обавља и друге послове по налогу директора.

6. Радно место за извиђање - саветник

Врши извиђање површина за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима и прикупља податке; врши обраду прикупљених података и припрема извештај; учествује у одређивању граница површина за које се сумња да су загађене касетном муницијом, минама и другим неексплодираним убојитим средствима; учествује у изради скица површина које су разминиране; предлаже мере и методе за унапређење извиђања; врши упознавање становништва са опасностима од мина и других неексплодираних убојитих средстава; обучава лица за обављање послова општег и техничког извиђања разминирања; обавља и друге послове по налогу директора.

7. Радно место за опште послове - саветник

Учествује у припреми и изради општих и појединачних аката; врши административне и опште послове за конкурсну комисију Центра и комисију за реализацију међународних тендера; израђује месечне извештаје у вези са структуром и бројем државних службеника за централну кадровску евиденцију; координира пријем и испраћај делегација које посећују Центар или учествују у његовим активностима; предлаже доношење акта о процени ризика на раду, прати остваривање предвиђених ризика у вези са безбедношћу на раду и предлаже мере за њихово отклањање; израђује предлог плана и програма рада Центра; предлог извештаја о раду Центра и предлога буџета и финансијског плана Центра; припрема планове јавних набавки, израђује конкурсну документацију за јавне набавке, учествује у раду комисија за јавне набавке; врши пријем, разврставање, евиденцију и архивирање предмета и поште, и води евиденције о инвентару и опреми Центра, евиденције о одржавању и поправци опреме, возила и утрошку горива, канцеларијског и другог потрошног материјала; обавља и друге послове по налогу директора.

8. Радно место за књиговодствене послове и обраду финансијске документације - референт

Припрема документацију за исплату плата, накнаде за превоз запослених на посао и са посла, обрачунава дневнице и остале трошкове за службена путовања запослених; врши пријем, евидентирање и проверу исправности финансијске документације; попуњава прописане обрасце и доставља их надлежним органима у прописаним роковима; уредно и ажурно евидентира све промене у пословним књигама и помоћним евиденцијама, контролише и води прописане аналитичке евиденције чије податке усклађује са подацима из главне књиге Трезора и израђује књиговодствене извештаје; припрема захтеве за промену квота и апропријација, стара се да захтеви за пренос средстава буду у складу са одобреним квотама; обрађује, контира и књижи књиговодствене исправе; учествује у изради годишњих финансијских планова и предлога буџета Центра; обавља и друге послове по налогу директора.