ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Dokumenta » Propisi

SPISAK PROPISA KOJE PRIMENJUJE CENTAR

 1. Konvencija o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i prometa protivpešadijskih mina i o njihovom uništavanju (“Otavska konvencija”);
 2. Konvencija o nekim vrstama konvencionalnog naoružanja („CCW“) i njeni protokoli - Protokol II i izmenjeni Protokol II (mine, mine iznenađenja i druge naprave) i Protokol V (eksplozivni ostaci rata);
 3. Dunavska konvencija;
 4. Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/14, 14/15 i 54/15);
 5. Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 101/07 i 95/10-ispravka i 99/14);
 6. Zakon o državnim službenicima i nameštenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14);
 7. Zakon o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 63/06-ispravka, 115/06-ispravka, 101/07 i 99/14);
 8. Zakon o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/09 i 73/10) sa podzakonskim aktima koji su od značaja za njegovu primenu kao i godišnji Zakon o budžetu;
 9. Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05 i 61/05) i Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 75/14);
 10. Zakon o Vladi („Službeni glasnik RS“, broj 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –US, 72/12-US, 7/14-US i 44/14);
 11. Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 68/15);
 12. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“, br. 33/97, 31/011);
 13. Zakon o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03-ispravka, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05-dr. zakon,42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15);
 14. Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu („Službeni glasnik RS“, br. 36/10);
 15. Zakon o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji („Službeni glasnik RS“, br. 68/15);
 16. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10);
 17. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08 i 104/09);
 18. Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija („Službeni glasnik RS“, br. 43/04);
 19. Zakon o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS“, br. 104/09);
 20. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05 i 91/15);
 21. Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu („Službeni glasnik RS“, br. 30/10);
 22. Zakon o vanrednim situacijama (“Službeni glasnik RS”, br. 111/09);
 23. Zakon o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (“Službeni glasnik RS”, br. 32/13);
 24. Uredba o zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, broj 70/13);
 25. Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 80/92);
 26. Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS“, broj 40/10);
 27. Uredba o evidenciji i popisu nepokretnosti i drugih sredstava u državnoj svojini („Službeni glasnik RS“, broj 27/96);
 28. Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 3/06, 38/07, 41/07, 109/09);
 29. Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“, br. 23/06, 81/07, 69/08);
 30. Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 117/05 i 109/09);
 31. Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 8/06);
 32. Uredba o ocenjivanju državnih službenika („Službeni glasnik RS“, br. 11/06 i 109/09);
 33. Uredba o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenta („Službeni glasnik RS“, broj 8/06);
 34. Uredba o načinu korišćenja službenih vozila (“Službeni glasnik RS”, br. 49/14);
 35. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Službeni glasnik RS”, br. 14/09);
 36. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Službeni glasnik RS“, broj 106/06);
 37. Pravilnik o stručnim osposobljenostima, znanjima i veštinama koje se proveravaju u izbornom postupku, načinu njihove provere i merilima za izbor na radna mesta („Službeni glasnik RS“, br. 64/06, 81/06, 43/09,35/10);
 38. Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova („Službeni glasnik RS“, br. 53/97 i 14/09 – dr. uredba);
 39. Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i okolini (“Službeni glasnik RS”, br. 72/06, 84/06 i 30/10);
 40. Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Službeni glasnik RS”, br. 94/06 i 108/06);
 41. Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/07);
 42. Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnom mestu sa povećanim rizikom (“Službeni glasnik RS”, br. 120/07 i 93/08);
 43. Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca Izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom (“Službeni glasnik RS”, br. 72/06 i 84/06);
 44. Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u organima državne uprave, javnim agencijama i organizacijama za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, broj 109/09);
 45. Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo („Službeni glasnik RS“, br. 21/95, 22/95, 24/01,73/04);
 46. Poseban kolektivni ugovor za državne organe (“Službeni glasnik RS”, br. 25/15) i
 47. Međunarodni standardi za humanitarno razminiranje.