ћир    lat    eng    рус     A A A     Štampaj    Rss
MENI
Naslovna » Organizaciona šema

Organizaciona šema

Grafički prikaz organizacione strukture Centra za razminiranje:

Centar za Razminiranje - Organizaciona šema

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Centru za razminiranje, broj 110-00-1/2016-01 od 08. februara 2016. godine, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom 05 broj:110-3451/2016-01 od 31.marta 2016.godine,određeno je unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Centru za razminiranje. Za obavljanje poslova iz delokruga Centra ovim pravilnikom je sistematizovano osam radnih mesta sa osam državnih službenika i to:

Državni službenici na položaju:

- Prva grupa položaja (jedan državni službenik);

Izvršilačka radna mesta državnih službenika:

- Jedno radno mesto u zvanju viši savetnik (jedan državni službenik);

- Dva radna mesta u zvanju samostalni savetnik (dva državna službenika);

- Tri radna mesta u zvanju savetnik (tri državna službenika);

- Jedno radno mesto u zvanju referent (jedan državni službenik).

1. Direktor

Bojan Glamočlija, kontakt telefon: 011/3045-280, email: czrs@czrs.gov.rs

Rukovodi i planira rad Centra; pruža stručna uputstva; koordinira i nadzire rad državnih službenika u Centru; obavlja poslove evropskih integracija; ostvaruje međunarodnu saradnju iz delokruga Centra; obezbeđuje javnost u radu i dostupnost informacijama od javnog značaja; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.

2. Radno mesto za poslove nadzora i usklađivanje razminiranja – viši savetnik

Definiše stavove i predloge odluka o stručnim pitanjima iz delokruga Centra za razminiranje; priprema predloge i procedure za obavljanje stručnih poslova u oblasti humanitarnog razminiranja i usklađivanja razminiranja u Republici Srbiji; priprema stručne osnove u postupku priprema propisa iz oblasti humanitarnog razminiranja i sarađuje sa članovima radnih grupa za izradu nacrta zakona i drugih propisa; koordinira i izrađuje projektne zadatke za razminiranje; vrši kontrolu i nadzor planova izvođača za obavljanje razminiranja na površinama koje su predmet planova izvođača i izrađuje mišljenje iz delokruga Centra za razminiranje; vrši proveru dokumentacije preduzeća i organizacija za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja i predlaže izdavanje ili neizdavanje odobrenja: organizuje vođenje i korišćenje baze podataka i evidencija o lokacijama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe-rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva i o lokacijama koje su razminirane u skladu sa Međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje i planira, organizuje i usklađuje poslove u vezi sa izviđanjem, humanitarnim razminiranjem i kontrolom kvaliteta razminiranja; prati primenu međunarodnih ugovora i standarda u oblasti razminiranja i predlaže mere za unapređenje u ovoj oblasti; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

3. Radno mesto za izradu projekata – samostalni savetnik

Priprema predloge i učestvuje u definisanju stavova u vezi sa izradom projekata i projektne dokumentacije; vrši poslove analitike, obrade, prikupljanja podataka za potrebe izrade projekata i projektnih zadataka; priprema i izrađuje projekte i projektne zadatke za humanitarno razminiranje; vrši obilazak lokacija i površina za koje se izrađuje projekat; učestvuje u nadzoru i kontroli prilikom realizacije projekata; predlaže mere za unapređenje poslova razminiranja površina zagađenih kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; učestvuje u ažuriranju podataka u bazi dokumentacije o površinama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe – rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva, kao i o miniranim i razminiranim površinama; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

4. Radno mesto za kontrolu kvaliteta razminiranja – samostalni savetnik

Priprema predloge i učestvuje u definisanju stavova u vezi sa kontrolom kvaliteta razminiranja; uvodi izvođača radova za humanitarno razminiranje u posao na projektom određenoj lokaciji; prati realizaciju, analizira i vrši kontrolu kvaliteta razminiranja tokom realizacije projekata i poslova humanitarnog razminiranja; izrađuje izveštaje i analize o obavljenoj kontroli kvaliteta razminiranja; predlaže mere za unapređenje kontrole kvaliteta razminiranja; učestvuje u izradi projekata i projektnih zadataka za humanitarno razminiranje; učestvuje u ažuriranju podataka u bazi dokumentacije o površinama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe – rakete, mine i druga neeksplodurana ubojita sredstva, kao i o miniranim i razminiranim površinama; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

5. Radno mesto za planiranje i međunarodnu saradnju – savetnik

Priprema materijale za međunarodne i regionalne sastanke; sarađuje sa Međunarodnom fondacijom za razminiranje i pomoć žrtvama mina, predstavnicima zemalja donatora, Centrom za razminiranje UN iz Ženeve, predstavnicima diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Srbiji, nevladinim organizacijama i drugim subjektima koji se bave poslovima u vezi sa obezbeđenjem sredstava za humanitarno razminiranje; učestvuje u radu međunarodnih tenderskih komisija za izbor izvođača radova za humanitarno razminiranje u Srbiji koja se finansiraju iz međunarodnih donacija; vrši izradu plana i programa rada Centra i izveštaja o radu Centra; vrši obradu podataka u elektronskom obliku po standardima Geografskog informacionog sistema (GIS) o površinama na kojima se nalazi ili se sumnja da se na njima nalazi kasetna municija, avionske bombe-rakete, mine i druga neeksplodirana ubojita sredstva, kao i o miniranim i razminiranim površinama; izrađuje izveštaje, analize i informacije; vrši prevođenje materijala sa engleskog na srpski i sa srpskog na engleski jezik; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

6. Radno mesto za izviđanje - savetnik

Vrši izviđanje površina za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima i prikuplja podatke; vrši obradu prikupljenih podataka i priprema izveštaj; učestvuje u određivanju granica površina za koje se sumnja da su zagađene kasetnom municijom, minama i drugim neeksplodiranim ubojitim sredstvima; učestvuje u izradi skica površina koje su razminirane; predlaže mere i metode za unapređenje izviđanja; vrši upoznavanje stanovništva sa opasnostima od mina i drugih neeksplodiranih ubojitih sredstava; obučava lica za obavljanje poslova opšteg i tehničkog izviđanja razminiranja; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

7. Radno mesto za opšte poslove - savetnik

Učestvuje u pripremi i izradi opštih i pojedinačnih akata; vrši administrativne i opšte poslove za konkursnu komisiju Centra i komisiju za realizaciju međunarodnih tendera; izrađuje mesečne izveštaje u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika za centralnu kadrovsku evidenciju; koordinira prijem i ispraćaj delegacija koje posećuju Centar ili učestvuju u njegovim aktivnostima; predlaže donošenje akta o proceni rizika na radu, prati ostvarivanje predviđenih rizika u vezi sa bezbednošću na radu i predlaže mere za njihovo otklanjanje; izrađuje predlog plana i programa rada Centra; predlog izveštaja o radu Centra i predloga budžeta i finansijskog plana Centra; priprema planove javnih nabavki, izrađuje konkursnu dokumentaciju za javne nabavke, učestvuje u radu komisija za javne nabavke; vrši prijem, razvrstavanje, evidenciju i arhiviranje predmeta i pošte, i vodi evidencije o inventaru i opremi Centra, evidencije o održavanju i popravci opreme, vozila i utrošku goriva, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

8. Radno mesto za knjigovodstvene poslove i obradu finansijske dokumentacije - referent

Priprema dokumentaciju za isplatu plata, naknade za prevoz zaposlenih na posao i sa posla, obračunava dnevnice i ostale troškove za službena putovanja zaposlenih; vrši prijem, evidentiranje i proveru ispravnosti finansijske dokumentacije; popunjava propisane obrasce i dostavlja ih nadležnim organima u propisanim rokovima; uredno i ažurno evidentira sve promene u poslovnim knjigama i pomoćnim evidencijama, kontroliše i vodi propisane analitičke evidencije čije podatke usklađuje sa podacima iz glavne knjige Trezora i izrađuje knjigovodstvene izveštaje; priprema zahteve za promenu kvota i aproprijacija, stara se da zahtevi za prenos sredstava budu u skladu sa odobrenim kvotama; obrađuje, kontira i knjiži knjigovodstvene isprave; učestvuje u izradi godišnjih finansijskih planova i predloga budžeta Centra; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.