Naslovna » Organizaciona šema

Organizaciona šema

Grafički prikaz organizacione strukture Centra za razminiranje:

Centar za Razminiranje - Organizaciona šema

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Centru za razminiranje, broj 110-00-1/2016-01 od 08. februara 2016. godine, na koji je Vlada dala saglasnost Zaključkom 05 broj:110-3451/2016-01 od 31.marta 2016.godine,određeno je unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta u Centru za razminiranje. Za obavljanje poslova iz delokruga Centra ovim pravilnikom je sistematizovano osam radnih mesta sa osam državnih službenika i to:

Državni službenici na položaju:

- Prva grupa položaja (jedan državni službenik);

Izvršilačka radna mesta državnih službenika:

- Jedno radno mesto u zvanju viši savetnik (jedan državni službenik);

- Dva radna mesta u zvanju samostalni savetnik (dva državna službenika);

- Tri radna mesta u zvanju savetnik (tri državna službenika);

- Jedno radno mesto u zvanju referent (jedan državni službenik).